Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Bibliography

Czechia

18.Bibliography

Last update: 27 November 2023

Advancement of the Mathematical and Scientific Knowledge of Pupils at Fourteen. The International Study TIMSS Results Report

PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V., 2001. Posun ve znalostech čtrnáctiletých žáků v matematice a přírodních vědách: zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMSS [Advancement of the Mathematical and Scientific Knowledge of Pupils at Fourteen. The International Study TIMSS Results Report]. Praha: Tauris. ISBN 80-211-0385-x.

Analysis of School Education Programmes – 2007

KOFROŇOVÁ, O., VOJTĚCH, J., 2008. Analýza školních vzdělávacích programů – 2007 [Analysis of School Education Programmes – 2007] [pdf]. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání [National Institution of Technical and Vocational Education]. Available at: http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Analyza_skolnich_vzdelavacich_programu.pdf [Accessed: 2015-07-20].

Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2019/2020. Annual Report of the Czech School Inspectorate

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [Czech School Inspectorate], 2020. Quality and Effectiveness of Education and Education System in 2019/2020 School Year. Annual Report of the Czech School Inspectorate [Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020. Výroční zpráva České školní inspekce]. [online] Praha. Available at: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(3) [Accessed: 2019-12-30]. 

Annual Report of the Czech School Inspectorate for 2020/2021. Annual Report of the Czech School Inspectorate

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [Czech School Inspectorate], 2021. Quality and Effectiveness of Education and Education System in 2020/2021 School Year. Annual Report of the Czech School Inspectorate [Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021. Výroční zpráva České školní inspekce]. [online] Praha. Available at: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4) [Accessed: 2022-03-08]. 

Annual Report on State and the Development of the Education in the Czech Republic in 2020

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2021. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2020 [Annual Report on State and the Development of the Education in the Czech Republic in 2020]. [pdf] Praha. ISBN ISBN 978-80-87601-48-8. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1 [Accessed: 2022-03-08]. 

Assessment by teachers in the perspective of the Framework Education Programmes – Methodology to support individualisation of education in nursery school education

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2007. Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV – Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy [Assessment by teachers in the perspective of the Framework Education Programmes – Methodology to support individualisation of education in nursery school education]. Praha. ISBN 978-80-87000-10-6. 

Basics of HEIs statistics

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports]. Základy statistiky vysokých škol [Basics of HEIs statistics], 2021. [online] Praha. Available at: https://statis.msmt.cz/statistikyvs/index.aspx [Accessed: 2021-11-16]

Boards for National Minorities in the Context of Actual Needs

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, ÚŘAD VLÁDY ČR [Secretariat of the Government Council for National Minorities, The Office of the Government of the Czech Republic], 2009. Výbory pro národnostní menšiny v kontextu aktuálních potřeb. Informační a metodický průvodce. Praha. ISBN 978-80-7440-013-1. Available at: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/vydavatelstvi/vydane-publikace/vybory-pro-narodnostni-mensiny-v-kontextu-aktualnich-potreb-9192/ [Accessed: 2016-07-19].

CLIL in education; how to include foreign languages in teaching

ŠMÍDOVÁ, T., TEJKALOVÁ, L. a VOJTKOVÁ, N., 2012. CLIL ve výuce: jak zapojit cizí jazyky do vyučování [CLIL in education; how to include foreign languages in instruction]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání [National Institute for Education]. ISBN 978-80-87652-57-2. Available at: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/CLIL_ve_vyuce.pdf [Accessed: 2015-07-20].

Cross-curricular Themes in Education of Pupils of Vocational Schools

SZEBESTOVÁ, Z. et al., 2012. Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl, Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie [Cross-curricular Themes in Education of Pupils of Vocational Schools Part 1, Citizen in a democratic society, Information and communication technologies]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání [National Institute for Education], 2012. ISBN 978-80-87063-89-7. Available at: http://www.nuov.cz/kurikulum/prurezova-temata-ve-vyuce-zaku-odbornych-skol [Accessed: 2022-03-08]. 

Curricular Reform and Development of Educational Programmes in Secondary Vocational Education

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ [National Institution of Technical and Vocational Education], 2006. Kurikulární reforma a tvorba vzdělávacích programů ve středním odborném vzdělávání [Curricular Reform and Development of Educational Programmes in Secondary Vocational Education]. Praha.

České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie

ČERYCH, L., 1999. České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie : Program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. Praha: Sdružení pro vzdělávací politiku, 88 s. ISBN 8021103124

Decalogue for Parents of Preschool Children

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2012. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku [Decalogue for Parents of Preschool Children]. [online] Praha. Available at: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku [Accessed: 2022-03-08]. 

Education at a Glance 2021: OECD Indicators

OECD, 2021. Education at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. ISBN 9789264032880. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en [Accessed: 2022-03-08]. 

Evaluation of the quality of basic education (self-evaluation tool for schools)

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [Czech School Inspectorate], 2006. Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol) [Evaluation of the quality of basic education (self-evaluation tool for schools)]. [online] Praha. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/autoevaluace [Accessed: 2022-03-08]. 

Focused on Women and Men 2021

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [Czech Statistical Office], 2021. Zaostřeno na ženy a muže 2021 [Focused on Women and Men 2021]. [online] Praha. Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-s9uoog5djz [Accessed: 2022-03-08].

Forecast for the Population Development in Czechia for the Period 2008–2070

BURCIN, B., KUČERA, T., 2010. Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070 [Forecast for the Population Development in Czechia for the Period 2008–2070]. [online]. Available at: https://docplayer.cz/5173635-Prognoza-populacniho-vyvoje-ceske-republiky-na-obdobi-2008-2070-textova-cast.html [Accessed: 2021-02-15]

Foreign languages in the subjects for the second stage of basic schools and grades of multi-year secondary general schools

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ [National Institute for Education], 2012. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií [Foreign languages in the subjects for the second stage of basic schools and grades of multi-year secondary general schools]. [online] Praha. ISBN 978-80-87652-92-3. Available at: http://clil.nuv.cz/ [Accessed: 2015-07-20].

Guide for self-assessment of the vocational education providers

MICHEK, S. et al., 2006. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání [Guide for self-assessment of the vocational education providers]. [online] Praha: Národní ústav odborného vzdělávání [National Institution of Technical and Vocational Education]. Available at: http://www.nuov.cz/prirucka-pro-sebehodnoceni-poskytovatelu-odborneho [Accessed: 2022-03-08].

Guidelines for a Class Education Programme

SMOLÍKOVÁ, K. et al., 2006. Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem mateřské školy [Framework Education Programme for Pre-primary Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-04-8. Available at: https://www.nuv.cz/file/185 [Accessed: 2022-03-08].

Guidelines for Methodology of English Instruction in Nursery Schools

WATTS, S. et al., 2006. Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole [Guidelines for methodology of English instruction in nursery schools]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-06-4.

How to implement the educational content of the school education programme for the preparatory stage of special basic school (SEN basic school)

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE [Research Institute of Education in Prague], 2010. Jak zpracovat vzdělávací obsah ŠVP přípravného stupně základní školy speciální [How to implement the educational content of the school education programme for the preparatory stage of special basic school (SEN basic school)]. [online] Praha. Available at: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/10665/JAK-ZPRACOVAT-VZDELAVACI-OBSAH-VE-SKOLNIM-VZDELAVACIM-PROGRAMU-PRIPRAVNEHO-STUPNE-ZAKLADNI-SKOLY-SPECIALNI.html/ [Accessed: 2015-07-20].

Information Material for Education of Children from 2 to 3 Years of Age in a Nursery School

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2017. Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole [Information Material for Education of Children from 2 to 3 Years of Age in a Nursery School]. [online] Praha. Available at: www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/podrobny-informacni-material-ke-vzdelavani-deti-od-2-do-3 [Accessed: 2018-09-17]

International Reading Literacy Study and Its Realisation in the Czech Republic

STRAKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V., 1995. Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti a její realizace v České republice [International Reading Literacy Study and Its Realisation in the Czech Republic]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague].

Main PISA 2006 Results. Will Pupils Cope with Science?

PALEČKOVÁ, J. et al., 2007. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006: Poradí si žáci s přírodními vědami? [Main PISA 2006 Results. Will Pupils Cope with Science?]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [Institute for Information on Education]. ISBN 978-80-211-0541-6. Available at: https://www.csicr.cz/cz/Mezinarodni-setreni/PISA/Archiv-(1) [Accessed: 2022-03-08].

Main PISA 2009 Results: Do We Still know How to Read? (National report)

PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. and BASL, J., 2010. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: Umíme ještě číst? [Main PISA 2009 Results: Do We Still know How to Read?]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [Institute for Information on Education]. ISBN 978-80-211-0608-6. Available at: https://www.csicr.cz/cz/Mezinarodni-setreni/PISA/Archiv-(1) [Accessed: 2022-03-08].

Manual for the Development of School (Class) Education Programme of Pre-primary School

SMOLÍKOVÁ, K. et al., 2005. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy [Manual for the Development of School (Class) Education Programme of Pre-primary School]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-01-3. Available at: https://www.nuv.cz/file/131 [Accessed: 2022-03-08].

A Manual for the Development of School Education Programme of Basic Education

CHARALAMBIDIS, A. et al., 2005. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání [A Manual for the Development of School Education Programme of Basic Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 80-87000-03-x. Available at: https://www.nuv.cz/file/188 [Accessed: 2022-03-08].

Manual for the Development of School Education Programmes of Secondary General Education

DOLEŽALOVÁ, O., 2007. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích [Manual for the Development of School Education Programmes of Secondary General Education]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 978-80-87000-13-7. Available at: www.nuv.cz/file/163 [Accessed: 2015-07-20].

Methodology of the Development of School Education Programmes for Vocational Secondary Education – „Střední Odborná Škola“ and „Střední Odborné Učiliště“

KAŠPAROVÁ, J., 2007. Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU: rámcové vzdělávací programy [Methodology of development of School Education Programmes in Střední Odborná Škola and Střední Odborné Učiliště]. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání [National Institution of Technical and Vocational Education]. ISBN 978-80-85118-12-4. Available at: https://www.nuv.cz/file/320/ [Accessed: 2022-03-08].

Methodology for Children with Special Needs

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ [Ministry of Labour and Social Affairs], 2022. Metodika pro děti se specifickými potřebami [Methodology for Children with Special Needs]. [online] Praha. Available at: http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/informacni-materialy [Accessed: 2023-02-23].

Methodology for assessing the share of citizens claiming to be of a nationality other than Czech for the establishment of boards for national minorities and for marking streets in the language of the national minority

MINISTERSTVO VNITRA ČR [Ministry of the Interior], 2022. Metodika k posuzování podílu občanů hlásících se k jiné národnosti než české pro ustavení výborů pro národnostní menšiny a pro označování ulic v jazyce národnostní menšiny [Methodology for assessing the share of citizens claiming to be of a nationality other than Czech for the establishment of boards for national minorities and for marking streets in the language of the national minority]. [online] Praha, 2022. Available at: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-ke-zrizovani-vyboru-pro-narodnostni-mensiny-a-oznacovani-ulic-v-jazyce-narodnostni-mensiny-v-souvislosti-se-scitanim-lidu-domu-a-bytu-2021.aspx [Accessed: 2023-02-23].

Model Code of Ethics for Academic Staff of Higher Education Institutions

RADA VYSOKÝCH ŠKOL [Council of Higher Education Institutions], 2007. Vzorový Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol [Model Code of Ethics for Academic Staff of Higher Education Institutions]. [online] Praha

Modular Developing of the School Education Programmes in Vocational Education

KAŠPAROVÁ, J. et al., 2012. Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání [Modular Developing of the School Education Programmes in Vocational Education], 2012. Praha: Národní ústav pro vzdělávání [National Institute for Education], 2012. ISBN 978-80-87063-92-7. Available at: https://www.nuv.cz/file/261 [Accessed: 2022-03-08].

Network of health establishments 2011

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR [Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic], 2011. Síť zdravotnických zařízení 2011 [Network of health establishments 2011]. Praha. ISBN 978-80-7472-004-8. Available at: https://www.uzis.cz/index.php?pg=vystupy--knihovna&id=250 [Accessed: 2022-03-08].

Projection of total public expenditure on education 

Junicke, M., Lakotová, L., 2020. Projekce veřejných výdajů na školství [Projection of total public expenditure on education]. Praha: Úřad Národní rozpočtové rady [Office of the Czech Fiscal Council]. Available at: https://unrr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Podkladov%C3%A1-studie-Projekce-ve%C5%99ejn%C3%BDch-v%C3%BDdaj%C5%AF-na-%C5%A1kolstv%C3%AD.pdf [Accessed: 2021-02-07].

Religious Situation in Contemporary Czech Society

VÁCLAVÍK, D., HAMPLOVÁ, D., NEŠPOR, Z. R., [2016]. Současná náboženská situace v České republice [Religious Situation in Contemporary Czech Society], [online]. Available at: http://www.budoucnostnabozenstvi.cz/wp-content/uploads/2016/10/WhitePaper_SoucasnaNabozenskaSituaceCR.pdf [Accessed: 2019-10-02].

Report on the Situation of National Minorities in the Czech Republic for 2021

ÚŘAD VLÁDY ČR [The Office of the Government of the Czech Republic], 2022. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021 [Report on the situation of national minorities in the Czech Republic for 2021]. [online] Praha. Available at: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/zprava-o-situaci-narodnostnich-mensin-v-ceske-republice-za-rok-20201-201367/ [Accessed: 2023-02-23].

Report on the Situation of Roma Minority in the Czech Republic for 2020

ÚŘAD VLÁDY ČR [The Office of the Government of the Czech Republic], 2020. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020 [Report on the Situation of Roma Minority in the Czech Republic for 2020]. [online] Praha, 2020. Available at: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/zprava-o-stavu-romske-mensiny-v-ceske-republice-za-rok-2020-192596/ [Accessed: 2022-02-27].

Sample Survey on Pupils' Results in 5th and 9th Grades in Basic Schools in 2016/2017 School Year

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [Czech School Inspectorate], 2017. Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ ve školním roce 2016/2017. Závěrečná zpráva [Sample survey on pupils' results in 5th and 9th grades in basic schools in 2016/2017 school year]. [online]. Praha. Available at: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-5-a-9-trid-ZS-%E2%80%93 [Accessed: 2020-10-12].

Self-evaluation of Nursery Schools

SMOLÍKOVÁ, K., KUPCOVÁ, M., 2008. Autoevaluace mateřské školy: metodická příručka k vlastnímu hodnocení [Self-evaluation of Nursery Schools]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [Research Institute of Education in Prague]. ISBN 978-80-87000-22-9. Available at: www.nuv.cz/file/186_1_1/ [Accessed: 2015-07-20].

Statistical Yearbook – Education. Performance Statistic Indicators

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2022. Statistická ročenka školství. Výkonové ukazatele [Statistical Yearbook – Education. Performance Statistic Indicators]. [online] Available at: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp [Accessed: 2022-03-08].

Statistical Yearbook – Education 2019. Economic Indicators Set of Education Sector

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], updated 13 October 2020. Statistická ročenka školství 2019. Soubor ekonomických ukazatelů resortu školství [Statistical Yearbook – Education 2019. Economic Indicators Set of Education Sector]. [online] Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-soubor-ekonomickych-ukazatelu-13 [Accessed: 2022-03-08].

Statistical Yearbook – Education 2020. Employees and Wages Funds

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2021. Statistická ročenka školství 2020. Zaměstnanci a mzdové prostředky [Statistical Yearbook – Education 2020. Employees and Wages Funds]. [online] Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-zamestnanci-a-mzdove-prostredky-11 [Accessed: 2022-03-08].

Strategic framework for European cooperation in education and training

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 2015. Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě [Strategic framework for European cooperation in education and training]. [pdf] Available at: http://www.msmt.cz/file/34568/ [Accessed: 2015-07-20].

Study on Tertiary Education

ŠŤASTNÁ, V., ROSKOVEC, V., 2010. Studie o terciárním vzdělávání pro projekt NCP-EQF A4. [doc] [Study on tertiary education for the NCP-EQF A4 project.] Available at: https://www.asociacevos.cz/wp-content/uploads/2016/06/10-12-21-Studie-o-terc-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-uprav-FINAL.pdf [Accessed: 2022-03-08].

Study TIMSS 2007. Can Czech Pupils Bear Favourable Comparison in International?

TOMÁŠEK, V. et al., 2008. Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? [Study TIMSS 2007. Can Czech Pupils Bear Favourable Comparison in International?]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [Institute for Information on Education]. Available at: https://csicr.cz/cz/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Archiv-(1) [Accessed: 2022-03-08].

Success of School Leavers on the Labour Market 2016

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ [National Institution of Technical and Vocational Education], 2017. Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2016 [Success of School Leavers on the Labour Market 2016]. Praha. ISBN 978-80-7481-189-0. Available at: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/F_9.0.141_Uplatneni_absolventu_skol_na_trhu_prace_2016.pdf [Accessed: 2017-12-27].

Tertiary professional schools on a crossroad. Analysis of situation and potential development of the tertiary professional education sector

KARPÍŠEK, M. et al., 2009. Vyšší odborné školy na rozcestí. Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání [Tertiary professional schools on a crossroad. Analysis of situation and potential development of the tertiary professional education sector]. [pdf] Praha: MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports]. Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/analyza-stavu-a-mozneho-vyvoje-sektoru-vyssiho-odborneho [Accessed: 2022-03-08].

The unemployement of gradutes with upper secondary and tertiary professional education – 2014

ÚLOVEC, M. a VOJTĚCH, J., 2014. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014 [The unemployement of gradutes with upper secondary and tertiary professional education – 2014]. [pdf] Národní ústav pro vzdělávání [National Institute for Education]. Available at: http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/NZabs_duben2014_pro_www_fin.pdf [Accessed: 2015-07-20].

Vocational Education and Training in the Czech Republic. Thematic Review

REFERNET, 2007. Vocational Education and Training in the Czech Republic. Thematic Review [Vocational Education and Training in the Czech Republic. Thematic Review]. [pdf] Praha. Available at: https://www.msmt.cz/file/10193_1_1/ [Accessed: 2022-03-08].

Yearbook of Trends. Education in Czechia 2010/11–2020/21

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) [Ministry of Education, Youth and Sports], 13 May 2021. Vývojová ročenka školství v České republice 2010/11-2020/21 [Yearbook of Trends. Education in Czechia 2010/11–2020/21]. [online] Available at: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2010-11-2020-21 [Accessed: 2022-03-08].