Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Legislation and official policy documents

Estonia

15.Legislation and official policy documents

Last update: 27 November 2023

 

Laws

Adult Education Act: 18.02.2015, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 23.03.2015, 5 (Täiskasvanute koolituse seadus)

Aliens Act: 09.12.2009, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,3,4 (Välismaalaste seadus) 

Basic Schools and Upper Secondary Schools Act: 09/06/2010, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,41,240 (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus)

Child Protection Act: 19.11.2014, RT I, 28.11.2017, 19 (Lastekaitseseadus)

Civil Service Act: 13.06.2012, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 06.07.2012,1  (Avaliku teenistuse seadus)

Collective Agreements Act: 14.04.1993, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1993,20,353 (Kollektiivlepingu seadus)

Constitution of Republic of Estonia: 28.06.1992, Riigi Teataja (State Gazette) RT 1992,26, 349 (Eesti Vabariigi Põhiseadus)  

Employment Contracts Act: 17.12.2008, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2009,5,35 (Töölepingu seadus)

Family Benefits Act (Peretoetuste seadus): 15.06.2016, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 28.12.2017, 62

Government of the Republic Act: 13.12.1995, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1995,94,1628 (Vabariigi Valitsuse seadus)

Income Tax Act: 15.12.1999, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1999,101,903 (Tulumaksuseadus)

Institutions of Professional Higher Education Act: 10.06.1998, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1998,61,980 (Rakenduskõrgkooli seadus)

Labour Market Services and Benefits Act: 28.09.2005, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2005,54,430  (Tööturuteenuste ja -toetuste seadus)

Lisbon Covention Ratifying Act: 10.02.1998, Riigi Teataja (State Gazette) RT II 1998,7,14 ( Kõrgharidustunnistuste ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tunnistuste Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni ratifitseerimise seadus) 

Local Government Organisation Act:02.06.1993, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1993,37,558 (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus) 

National Audit Office Act: 29.01.2002, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2002,21,117 (Riigikontrolli seadus)

Occupational Health and Safety Act: 16.06.1999, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1999,60,616 (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus)  

Organisation of Research and Development Act: 26.03.1997, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1997,30,471 (Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus)

Personal Data Protection Act: 15.02.2007, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2007,24,127 (Isikuandmete kaitse seadus) 

Preschool Child Care Institutions Act: 18.02.1999, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1999,27,387 (Koolieelse lasteasutuse seadus)

Private Schools Act: 03.06.1998, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1998,57,859 (Erakooliseadus)

Professions Act: 22.05.2008, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2008,24,156 (Kutseseadus)

Public Transport Act: 18.02.2015, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 23.03.2015, 2 (Ühistranspordi seadus)

Recognition of Foreign Professional Qualifications Act: 19.06.2008, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2008,30,191 (Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus)

Republic of Estonia Education Act: 23.03.1993, Riigi Teataja (State Gazette) RT 1992,12,192 (Eesti Vabariigi haridusseadus)

Social Benefits for Disabled Persons Act: 27.01.1999, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1999,16,273 (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus)

Social Welfare Act: 09.12.2015, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 30.12.2015, 5  (Sotsiaalhoolekande seadus)

State Pension Insurance Act: 05.12.2001, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2001,100,648 (Riikliku pensionikindlustuse seadus) 

Study Allowances and Study Loans Act: 07.08.2003, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2003,58,387 (Õppetoetuste ja õppelaenu seadus) h

Universities Act: 12.01.1995, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1995,12,119 (Ülikooliseadus)

Vocational Educational Institutions Act: 12.06.2013, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 02.07.2013, 1 (Kutseõppeasutuse seadus

Government of the Republic Regulations

Conditions of and procedure for allocation of state education grants and awards: 10.05.2018 No 38, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 11.05.2018, 2 (Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord

Conditions and procedure for language and culture teaching: 19.08.2010 No 116, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 11.09.2012, 7 (Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord) 

Correspondence of qualifications issued in Republic of Estonia and qualifications issued in former Union of Soviet Socialist Republics prior to 20 August 1991: 06.06.2005 No 120, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 16.05.2012, 2 (Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus) 

Distribution of, and the conditions and procedures of distribution of the support allocated to local governments’ budgets from the budget equalisation fund provided by the State Budget Act (Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord): 06.02.2015 No 16,  RT I, 30.01.2018, 2

Format and statute of the certificate proving the completion of residency: 22.07.2003 No 202, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 09.02.2016, 13 (Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse  statuut ja vorm) 

Format and statute of the diploma and academic report: 12.03.2003 No 76, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 28.04.2015, 7 (Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid)

Formats and statutes of basic school and upper secondary school graduation certificates and of the state examination certificate: 13.08.2010 No 113, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 14.02.2018, 6 (Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid)

Formats, statutes and procedure for issue of a vocational school graduation documents: 18.09.2013 No 137, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 09.07.2016, 9 (Kutseõppeasutuse lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord)

Framework requirements for medical training, veterinary training, pharmacist training, dentistry training, architectural studies and civil engineering studies: 25.10.2004 No 312, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 12.01.2016, 17 (Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded)

Framework requirements for teacher training: 22.11.2000 No 381, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 18.08.2015, 10 (Õpetajate koolituse raamnõuded)

Health protection requirements for the buildings, premises, furnishings, internal climate and maintenance of preschool child care institutions: 06.10.2011 No 131, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 11.10.2011, 3 (Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule)

Health protection requirements for schools: 30.05.2013 No 84, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 28.08.2013, 10 (Tervisekaitsenõuded koolidele)

List of positions of educationalists and scientific workers/scientific staff that are entitled to 56 calendar days of annual leave, and the duration of leave according to positions: 25.06.2009 No 112, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 14.02.2018, 5 (Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 päeva põhipuhkust,  ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa)

Minimum wage of basic school and upper secondary school teachers: 29.12.2016 No 159, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 23.12.2017, 50 (Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär)

National curriculum for basic schools: 06.01.2011 No 1, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 14.01.2011,1 (Põhikooli riiklik õppekava) 

National curriculum for preschool child care institutions: 29.05.2008 No 87, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2008,23,152 (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava)

National curriculum for upper secondary schools: 06.01.2011 No 2, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 14.01.2011,2 (Gümnaasiumi riiklik õppekava)

Number of members of a board of governors and their term of authority and the rules of procedure of a board of governors: 30.11.2000 No 395, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2000,91,595  (Kuratooriumi liikmete arv ja nende volituste kestus ning kuratooriumi töökord) 

Regulated professions and regulated professional activities in case of which taking aptitude test or completion of adaptation period may be required for working and in case of which the prior verifying of the foreign qualification may be conducted for temporary working: 11.12.2008 No 163, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 08.04.2015, 7 (Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli) 

Simplified national curriculum for basic schools: 16.12.2010 No 182, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 20.09.2011, 8 (Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava)

Standard of higher education: 18.12.2008 No 178, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 14.07.2018, 4 (Kõrgharidusstandard)

Standard of vocational education: 26.08.2013 No 130, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 19.06.2018, 6 (Kutseharidusstandard)

Terms and conditions of allocation and usage of support from the State Budget for creation of places in and renovation of pre-primary institutions, for development of learning environment in children's institutions and for salary fund of teachers of children's institutions, and the size of self-financing by local municipality units prerequisite of receiving support and requirements related to self-financing: 31.01.2008 No 30, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 26.08.2015, 27 (Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele) 

Types and amounts of student scholarships and the general terms for the grant thereof: 20.12.2013 No 78, Riigi Teataja (State Gazette)  RT I 31.07.2018, 15  (Üliõpilaste stipendiumide liigid, suurus ja määramise üldtingimused)

Working time of educators: 22.08.2013 No 125, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 27.08.2013, 3 (Haridustöötajate tööaeg)

Minister of Education and Research Regulations

Basis and procedure for admission of children to and exclusion from special pre-school child care institution or special group: 23.12.2010 No 78, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 24.01.2017, 7  (Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord)

Conditions and procedure for accreditation of  formal vocational education studies: 26/02/2014 No 6, Riigi Teataja (State Gazette) RT I,  27.02.2014, 3 (Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for assessment and academic recognition of documents certifying education completed in foreign state and for use of title of qualification granted in education system of foreign state: 06.04.2006 N0 89, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 28.05.2011, 8 (Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord) 

Conditions and procedure for evaluation of professional skills and professional competence of teachers: 02.10.2002 No 69, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 03.09.2013, 37 (Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord) 

Conditions and procedure for home educating and in-hospital teaching: 28.02.2018 No 6 , Riigi Teataja (State Gazette) RT I 06.03.2018, 1 (Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord)

Conditions and procedure for operation of boarding school facilities: 11.08.2010 N0 39, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 03.09.2013, 38 (Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord) 

Conditions and procedure for preparing and assessing student investigation papers and practical work: 12.10.2011 No 62, Riigi teataja (State Gazette) RT I, 03.09.2013, 14 (Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for preparing and conducting of national standard-determining tests and basic school and upper secondary school final examinations, and for compiling,  assessment and preserving of examination papers, and conditions and procedure for analysing the results of national standard-determining tests, unified basic school final examinations and state examinations:15.12.2015 No 54, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 20.02.2018, 14 (Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise  ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for recognition of students: 09.08.2010 No 3, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 13.09.2012, 11 (Õpilase tunnustamise tingimused ja kord)

Conditions and Procedure for studying in vocational education schools of persons with special educational needs (Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord): 09.05.2014 No 14, RT I 15.05.2014, 4

Conditions and procedure for studying the official language in depth while acquiring higher education: 21.12.2012 No 40, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 04.01.2013, 14 (Kõrghariduse omandamisel süvendatult riigikeele õppimise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for submission of applications to counselling committees: 10.07.2014 No 54, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 15.07.2014, 3 (Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for the use of school lunch allowance in a state vocational school: 28.08.2013 No 28, Riigi Teataja (State Gazette)  RTL 29.08.2013, 20 (Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord)

Descriptions of the support specialists and the procedure for the implementation of the service: 21.02.2018 No 4, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 27.02.2018, 10 (Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord)

General conditions and procedure for admission of students to school and procedure for exclusion of students from school: 19.08.2010 No 43, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,60,408 (Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord)

Format of education licence: 15.12.2014n No 81, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 18.12.2014, 5 (Koolitusloa vorm)

Functions and rules of procedure of teachers’ council: 23/08/2010 No 44, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 27.05.2016, 19  (Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord)

List of data to be submitted to the external advisory team for making a recommendation, and the conditions of and procedure for submission of an application and making a recommendation by the external advisory team: 08.02.2018 No 2, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 14.02.2018, 4  (Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord)

List of learning and education-related mandatory documents for pre-school child care institutions and the procedure for completing such documents: 31/08/2011 No 44, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 20.02.2018, 32 (Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord) 

Minimum required staff of preschool child care institutions:  (Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis)  11/09/2015 No 48, RT I, 23.09.2015, 1 (Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis)

Municipal and private schools whose existing boarding school facilities or whose boarding school facilities to be formed contain state-supported places, and the number of state-supported places in the boarding school facilities in these schools: 23.03.2018 No 10, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 29.03.2018, 35 (Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides)

Performance indicators for preschool child care institutions, basic schools, upper secondary schools, vocational educational institutions and continuing education institutions: 02.05.2016, No 16, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 20.02.2018, 17 (Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajad)

Procedure and extent of compenstion of state schools' pupils' travel expenses (Riigikoolide õpilastele sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus): 02.09.2015, 14, RT I, 03.09.2015, 8

Procedure for admission of students to vocational school: 16.04.2018 No 14, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 20.04.2018, 22 (Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord)

Procedure for application, payment and recovery of the beginner’s allowance for teachers and support specialists: 21.02.2018 No 5, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 02.03.2018, 1 (Õpetaja lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord)

Procedure for counselling of pre-school child care institutions  in questions of internal evaluation (Koolieelse lasteasutuse nõustamine tingimused ja kord sisehindamise küsimustes): 13.09.2009 No 62, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 03.09.2013, 22

Procedure for  the formation of state-commissioned education request in the area of government of the Ministry of Education and Research: 20.12.2013 No 40, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 05.10.2018, 2 (Kutseõppe riikliku koolitustellimuse koostamise kord Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas)

Procedure for forming the board of trustees of state general education school and rules of procedure: 03.12.2010 No 69, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 03.09.2013, 46 (Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord)

Procedure for electing a Rector of an institution of professional higher education: 08.04.2015 No 16, Riigi Teataja (State Gazette) RTI, 05.01.2016, 8 (Rakenduskõrgkooli rektori valimise kord)

Procedure for organising a competition for filling a vacant position of the head of state vocational school and the head of state general education school: 04.11.2013 No 34, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 08.11.2013, 1 (Riigi kutseõppeasutuse ja riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord) 

Procedure for the application of workplace-based study: 20.12.2013, 39, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 29.12.2013, 2 (Töökohapõhise õppe rakendamise kord)

Procedure for the organisation of an open competition to select the institution awarding qualifications, and the list of documents certifying compliance with the conditions for participation in the competition: 25/08/2009 No 64, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 02.04.2015, 16  (Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu)

Qualification requirements for head teachers and support specialists: 29.08.2013 No 30, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 30.08.2013, 5 (Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded)

Qualification requirements for pre-school child care institutions' teachers: 26.08.2002 No 65, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 03.09.2013, 36 (Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide kvalifikatsiooninõuded)

Requirements for educational literature, the minimum requirements for its reviews and reviewers and the types of minimum educational literature by school years and subjects guaranteed by the state: 24.03.2016 No 13, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 29.03.2016,1  (Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti)

Standard of continuing education: 19.06.2015 No 27, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 11.11.2016, 2 (Täienduskoolituse standard)

Statute and format of professional certificates: 19.12.2008 No 74, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 06.07.2016, 19 (Kutsetunnistuse statuut ja vorm)

Uniform marking system for higher education level, and conditions for the issue of diploma cum laude: 27.10.2009 No 71, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2009,82,1190 (Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega)

Uniform marking system for vocational schools: 28.08.2013 No 24, Riigi Teataja (State Gazette) RT I  29.08.2013, 17 (Kutseõppes kasutatav ühtne hindamissüsteem) 

Other

Activities to be carried out by nurses providing health services at school and the requirements for the time, scope, availability and location of the activities of the nurses: Minister of Social Affairs regulation 13.08.2010 No 54, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 08.12.2011, 10  (Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale) 

Conditions and procedure for the postponement of performance of the duty to attend school: Minister of Social Affairs Regulation  12/08/2010 No 49, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,56,369 (Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord) 

Education Strategy 2021-2035 (Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021-2035): endorsed by the Government on 11/11/2021

Health protection requirements for catering at pre-school child care institutions and schools: Minister of Social Affairs regulation: 15/01/2008 No 8, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 20.04.2012, 8 (Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis)  

Health protection requirements for school timetables and organization of study; Minister of Social Affairs regulation: 27/03/2001 No 36, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 17.07.2015, 8 (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele)

Health protection requirements for the health promotion activities and daily schedules of preschool child care institutions; Minister of Social Affairs regulation: 24/09/2010 No 61, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010, 69, 526 (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale)

National long-term development strategy Estonia 2035: Adopted by the Riigikogu on 12/05/2021

Procedure for electing a Rector of an institution of professional higher education for public defence: Minister of the Interior regulation: 09.12.2014 nr 52, RT I, 09.12.2016, 2